lowe1.jpg

lowe2.jpg

Powiat Świdnicki, Starostwo Powiatowe w Świdniku wraz z Zespołem Szkół nr 1 im.  C. K. Norwida w Świdniku od 1 lipca 2017 realizuje projekt grantowy „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – LOWE podstawą aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych w powiecie świdnickim

Projekt realizowany jest w ramach projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych" wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, oś priorytetowa II, działanie 2.14, realizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland".

Celem LOWE jest stworzenie warunków dla mieszkańców Powiatu  Świdnickiego do uczenia się, zdobywania wiedzy w różnych dziedzinach życia, w zależności od potrzeb indywidualnych, środowiskowych i społecznych.

Misją LOWE jest animowanie i podejmowanie wielotorowych, systemowych działań na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych (w tym rodziców) oraz promocja idei kształcenia przez całe życie, celem skupienia uwagi na kompetencjach kluczowych i umiejętnościach społecznych, dla realizacji potrzeb dorosłych mieszkańców w lokalnym środowisku.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie minimum 200 osób. Odbiorcami działań są osoby dorosłe, w tym rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny – z powiatu Świdnickiego, w szczególności z grup:

  1. osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych;
  2. osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne);
  3. osoby dorosłe związane z rolnictwem;
  4. osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;
  5. osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;
  6. osoby dorosłe w wieku 45+.

W ramach projektu w Zespole Szkół nr 1 im.  C. K. Norwida w Świdniku zorganizowane zostanie LOWE – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji.  Będzie on otwarty dla wszystkich chętnych chcących podnosić/nabywać kompetencje kluczowe. W ramach LOWE zgłaszać będzie można swoje potrzeby edukacyjne, stworzona zostanie możliwość samokształcenia, zakupione zostaną materiały edukacyjne. Istnieć będzie także możliwość skorzystania z eksperckich porad indywidualnych.

W ramach projektu realizowane będą szkolenia w zakresie kompetencji komputerowych, językowych, społecznych. Zaplanowano następujące formy wsparcia:

Język Angielski – 14 grup (śr. 14 - 15 os./grupę) czas trwania: 42 godz./gr.
Podstawowe umiejętności komputerowe – 14 grup (śr. 14 - 15 os./grupę) czas trwania: 38 godz./gr.

Zarządzanie budżetem domowym – 3 grupy (śr. 14-15 os./grupę)

czas trwania: 3 godz./gr.

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne – 2 grupy (śr. 14-15 os./grupę)

czas trwania: 3 godz./gr.

Świadomość i ekspresja kulturalna – 2 grupy (śr. 14-15 os./grupę)

czas trwania: 3 godz./gr.

Kompetencje społeczne, w tym rodzicielskie – 2 grupy (śr. 14-15 os./grupę)

czas trwania: 3 godz./gr.
Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (średnio 1 – 2 godz./os.) Liczba osób: w zależności od preferencji uczestników

Szkolenia organizowane będą w trakcie tygodnia lub w weekendy (w zależności od preferencji Uczestników) w wymiarze od 2 do 6 godzin dziennie przez śr. 2-4 dni w tygodniu.  

Skontaktuj się z biurem LOWE już dzisiaj

Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku

ul. gen. L. Okulickiego 13

21-040 Świdnik

Sekretariat, wtorek i czwartek godz. 16.00 – 18.00

Telefon 81 751 23 94